top of page

תכנית בניין עיר
הבית הראשון
רחובות

תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת. התכנית עוסקת במתן זכויות, החלפת שטחים ושינוי ייעוד קרקע בין מגורים למבני ציבור.   התכנית נותנת מענה לצרכי העיר עם הוספת מבני ציבור והתחדשות עירונית במרכז העיר ההיסטורי בד בבד עם פיתוח המרכז על ידי ציפוף ובניה למגורים.

התכנית כוללת מבנה ציבור חדש, מבנה ציבור במבנה לשימור ובית מגורים בן 7 קומות ובו 13 יחידות דיור. 

מזמין: עיריית רחובות

תכנון

תכנית בניין עיר

שטח

800 מ"ר בנוי לציבור

1650 מ"ר בניה רוויה

1.6 דונם מגרש

מיקום

רחוב יעקב 20, רחובות

סטטוס

תוקף

מאי 2017

bottom of page