top of page

מבנה מבואה מכון אילון
רחובות

תכנון מבנה מבואת כניסה חדש למתחם מכון איילון ההיסטורי, מתחם בעל חשיבות לאומית. התכנון משלב בניה חדשה והיסטורית תוך חיבור כל מרכיבי המבנה ליחידה תפקודית אחת.

מבנה המבואה משמש ככניסה ויציאה למתחם ויכלול: מבואת מבקרים, אזורי תצוגה, קפיטריה ומשרדים.

 

מזמין: המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

תכנון

מבנה ציבור במתחם לשימור

שטח

450 מ"ר בנוי

מיקום

מכון אילון רחובות

בתהליך תכנון

סטטוס

bottom of page